Statut Fundacji Muzeum Celulozy (3.03.2014)

Włocławek, dnia 3.03.2014r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą „Muzeum Celulozy”, zwana w treści niniejszego statutu Fundacją, ustanowiona jest przez Jakuba Staszaka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Joanny Fąfara we Włocławku dnia 28.01.2014r., repertorium A nr 627/2014.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2.

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§3.

Fundacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.

§5.

 1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji

§6.

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II: Cele i zadania Fundacji oraz sposoby ich realizacji

§7.

Cele i zadania fundacji:

 • przygotowanie i powołanie Muzeum Celulozy działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach,
 • podtrzymywanie pamięci o włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych jako zabytku architektury i techniki oraz fabryce istotnej dla rozwoju miasta,
 • ochrona przed degradacją niewykorzystywanych obiektów dawnych Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz terenów pofabrycznych, a także rewitalizacja i nadanie obiektom funkcji społeczno-kulturalnych,
 • podtrzymywanie pamięci o pracownikach i właścicielach włocławskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz osobach związanych z fabryką,
 • ochrona przed zniszczeniem oraz przygotowanie do ekspozycji materialnych pamiątek po włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych,
 • akcentowanie roli poznania historii zakładów przemysłowych w pojmowaniu historii społecznej i kulturowej.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • dokumentacja zmian zachodzących na terenie pofabrycznym,
 • archiwizacja w formie cyfrowej materiałów wartościowych dla działalności Fundacji,
 • odszukiwanie i odtwarzanie faktów historycznych związanych z włocławskimi Zakładami Celulozowo-Papierniczymi,
 • pozyskiwanie (w tym zakup) przedmiotów związanych z włocławskimi Zakładami Celulozowo-Papierniczymi jako eksponaty do muzeum,
 • konserwacja oraz ewentualna restauracja posiadanych eksponatów,
 • opracowywanie oraz redagowanie wydawnictw książkowych lub akcydensowych na temat historii włocławskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz na tematy pochodne,
 • organizacja oraz pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych skupiających zainteresowanie na Celulozie,
 • pozyskiwanie (w tym zakup) nieruchomości dawnych Zakładów Celulozowo-Papierniczych,
 • remont obiektów o charakterze zabytkowym lub ich rekonstrukcja, z dostosowaniem ich do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych.

§9.

Fundacja może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Rozdział III: Majątek oraz dochody Fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000PLN oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12.

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiazań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżenskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwiazani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§13.

Dochody Fundacji pochodzą przede wszystkim z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego oraz ruchomego.

§14.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§15.

Dochody Fundacji przeznaczone zostaną na realizację jej celów statutowych.

§16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17.

Przekazanie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców Fundacji, na stronie internetowej Fundacji, przyznaniem darczyńcy statusu partnera Fundacji, przekazaniem darczyńcy dyplomu honorowego lub innym trwałym upamiętnieniem.

§18.

Roczne sprawozdanie Fundacji jest ogłaszane w sposób ustalony przez Zarząd.

Rozdział IV: władza i organizacja Fundacji

§19.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

§20.

Uprawnienia Zarządu Fundacji określa niniejszy statut. W szczególności są to:

 1. określanie kierunków i wytycznych dla działalności statutowej Fundacji,
 2. opracowanie szczegółowych planów dla działalności Fundacji,
 3. określenie zasad współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
 4. przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,
 5. przyznawanie statusu partnera Fundacji osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla Fundacji,
 6. określenie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
 7. decyzja o podziale obowiązków oraz strukturze stanowisk pracy,
 8. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na stanowiskach pracy,
 9. wybór następującego Zarządu.

§21.

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

 1. zmiana statutu Fundacji,
 2. powoływanie członków Zarządu,
 3. odwoływanie członków Zarządu, w szczególności działających w złej wierze, na niekorzyść Fundacji, dopuszczających się rażącej niegospodarności, lub niewywiązujących się z powierzonych im obowiązków, oraz odwoływanie całego Zarządu,
 4. Likwidacja Fundacji,
 5. Połączenie Fundacji.

§22.

 1. Zarząd powoływany będzie na czas nieokreślony.
 2. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Fundator Fundacji Muzeum Celulozy wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§24.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie działania niezbędne do funkcjonowania Fundacji niezastrzeżone w statucie dla innych władz Fundacji.

§26.

Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.

§27.

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, ustąpienia, śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego powierzonych mu funkcji z innych przyczyn.
 2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu, Fundator może niezwłocznie uzupełnić skład Zarządu.
 3. Zarząd może dokonać samorozwiązania równoznacznego z odwołaniem wszystkich członków Zarządu ze skutkiem na 30. dzień po przyjęciu stosownej Uchwały.
 4. Fundator może dokonać rozwiązania Zarządu

§28.

 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na rok,
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu,
 3. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy ponadto przewodniczenie obradom oraz koordynacja prac Zarządu,
 4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu,
 5. Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora.

§29.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie,
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

Rozdział V: zmiana Statutu

§30.

 1. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji.
 2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI: przepisy końcowe

§31.

 1. Fundacja ulega likwidacji na skutek zrealizowania celów zawartych w statucie i wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań statutowych.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na realizację przez osoby trzecie celów zbieżnych lub podobnych do celów działalności Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Wesprzyj nas

Naszą działalność możesz w każdej chwili wesprzeć darowizną w dowolnej wysokości.

Rachunek bankowy: 30 1140 2004 0000 3402 7533 1023

Tytuł przelewu: na działalność statutową

Odbiorca: Fundacja Muzeum Celulozy
ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek

Kalendarz wydarzeń

<< >> marzec 2018

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
Muzeum Celulozy - Logo

Fundacja Muzeum Celulozy

KRS: 0000507291
REGON: 341577712
NIP: 8883120361

 

 

Fundacja działa dzięki

Wyświetlacze LED oraz telebimy produkcji NTIinnovations

Do poprawnego działania strony WWW zastosowane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej pozwalające na dostęp do plików cookies oznacza akceptację naszej polityki cookies.